மீன்களை பொறிக்கும்போது! டிப்ஸ்....! டிப்ஸ்....! டிப்ஸ்....! வீட்டுக்குறிப்புக்கள்!

மீன்களை பொறிக்கும்போது! மீ‌ன்களை எ‌ண்ணெ‌யி‌ல் பொ‌றி‌த்து சா‌ப்‌பி‌ட்டு இரு‌க்‌கி‌றீ‌ர்களா? அத‌ன் சுவை ஊரையே அ‌ள்‌ளி‌க் கொ‌ண்டு போக...

மீன்களை பொறிக்கும்போது!

மீ‌ன்களை எ‌ண்ணெ‌யி‌ல் பொ‌றி‌த்து சா‌ப்‌பி‌ட்டு இரு‌க்‌கி‌றீ‌ர்களா? அத‌ன் சுவை ஊரையே அ‌ள்‌ளி‌க் கொ‌ண்டு போகு‌ம்.
ஒரு முறை அ‌ப்படி சா‌ப்‌பி‌ட்டு ‌வி‌ட்டா‌ல் எ‌ப்போதுமே ‌மீனை பொ‌றி‌த்தே சா‌ப்‌பிட வே‌ண்டு‌ம் எ‌ன்று எ‌ண்ணு‌வீ‌ர்க‌ள்.

அ‌ப்படி மீன்களை எண்ணெயில் பொறிக்கும்போது அதன் வாசனை அடுத்தடுத்த வீடுகளுக்கும் செல்லும்.

அடுத்த வீட்டுக்காரர்கள் சைவம் என்றால் அவர்கள் மிகவும் சங்கடப்படுவார்கள்.

இதைத் தவிர்க்க மீன்களைப் பொறிக்கும் பொழுது அடுப்பின் அருகில் ஒரு பெரிய மெழுகுவர்த்தியைப் பொருத்தி வைத்துக் கொள்ளலாம்.

மெழுகுவ‌ர்‌த்‌தியை ஏ‌ற்‌றிவை‌த்து‌வி‌ட்டு ‌‌‌மீ‌ன்களை‌ப் பொ‌றி‌த்‌தா‌ல் வாசனை ந‌ம் ‌வீ‌ட்டை‌த் தா‌ண்டாது.

 கா‌ய்க‌றிகளை நறு‌க்குவத‌ற்கு மு‌‌ன்பே ந‌ன்கு கழு‌வி‌க் கொ‌ள்ளு‌ங்க‌ள்.

கு‌றி‌ப்பாக கேர‌ட், ‌பீ‌ன்‌ஸ், ‌பீ‌ட்ரூ‌ட் போ‌ன்றவ‌ற்றை ந‌ன்கு கழு‌விய ‌பி‌ன்ன‌ர் நறு‌க்கு‌ங்க‌ள்.

ஆனா‌ல் க‌த்‌தி‌ரி‌க்கா‌ய், வாழை‌த்த‌ண்டு போ‌ன்றவ‌ற்றை நறு‌க்‌கிய‌ப் ‌பி‌ன்ன‌ர் சம‌ை‌க்கு‌ம் வரை த‌ண்‌ணீ‌ரிலேயே‌ப் போ‌ட்டு வையு‌ங்க‌ள்.

வெ‌ங்காய‌த்தை நா‌ன்கு பாகமாக‌ நறு‌க்‌கி த‌ண்‌ணீ‌ரி‌ல் போ‌ட்டு வை‌த்தா‌ல் பொடியாக நறு‌க்கு‌ம்போது க‌ண்க‌ள் எ‌ரியாது.

பூ‌ண்டை தோ‌ல் ஊ‌ரி‌த்து ஆற வை‌த்து ‌‌பி‌ன்ன‌ர் சமை‌த்தா‌ல் உடலு‌க்கு ந‌ல்லது.
பூ‌ட்டை த‌ட்டி‌‌ப் போடுவதை ‌விட, தோ‌ல் ‌உ‌ரி‌த்து கா‌ற்றாட ‌வி‌ட்டு சமை‌ப்பதே ‌சிற‌ந்தது.

 மு‌ட்டையை‌ப் பய‌ன்படு‌த்‌தி எ‌ந்த உணவு செ‌ய்தாலு‌ம் அ‌தி‌ல் ‌நி‌ச்சயமாக ம‌ஞ்ச‌ள் தூளு‌ம், ‌சி‌றிது ‌மிளகு தூளு‌ம் சே‌ர்‌த்து‌ செ‌ய்வது ந‌ல்லது.
பொ‌றிய‌ல் அ‌ல்லது நூடு‌ல்‌ஸ் வகைக‌ளி‌ல் மு‌ட்டையை சே‌ர்‌ப்பதாக இரு‌ந்தா‌ல் த‌னியாக அதனை பொ‌றி‌த்து ‌பி‌ன்ன‌ர் சே‌ர்‌ப்பது சுவையாக இரு‌க்கு‌ம்.
பொ‌றிய‌ல் ம‌ற்று‌ம் நூடு‌ல்‌ஸ் வகைக‌ளி‌ல் நேரடியாக ப‌ச்சை மு‌ட்டையை சே‌ர்‌த்து ‌கிளறுவதா‌ல் நா‌ம் செ‌ய்யு‌ம் உணவு பொரு‌ள் குழகுழ‌ப்பாக மாறுவதுட‌ன் ஆ‌றியது‌ம் மு‌ட்டை நா‌ற்ற‌ம் அ‌திகமாக இரு‌க்கு‌ம்.

பொ‌ங்க‌ல் செ‌ய்யு‌ம் போது, தா‌ளி‌க்க பய‌ன்படு‌த்து‌ம் ‌மிளகை அ‌ப்படியே முழுசாக போடுவதா‌ல் அத‌ன் ந‌ன்மை உடலு‌க்கு முழுதாக‌‌ப் போ‌ய்‌‌ச் சேருவ‌தி‌ல்லை. பலரு‌ம் அதனை த‌னியாக எடு‌த்து வெ‌ளியே போ‌ட்டு ‌விடுவா‌ர்க‌ள்.
அ‌ப்படி இ‌ல்லாம‌ல் ‌மிளகை ஒ‌ன்று‌ம் பா‌தியுமாக உடை‌த்து போ‌ட்டா‌ல் குறைவான ‌மிளகு போ‌ட்டாலு‌ம் கார‌ம் அ‌திகமாக இரு‌க்கு‌ம், ‌மிளகை தூ‌க்‌கி எ‌றிய முடியாது.

 தோசை சுடுவது எ‌ன்பது ஒரு பெ‌ரிய ‌விஷய‌‌ம்தா‌ன். ஏ‌ன் எ‌னி‌ல் ‌சில‌ர் தோசையையே இ‌ட்‌லி போல சுடுவா‌ர்க‌ள். ‌சில‌ரு‌க்கு தோசையை ச‌ப்பா‌த்‌தி போல‌த்தா‌ன் செ‌ய்ய‌த் தெ‌ரியு‌ம்.
ஆனா‌ல் ‌சில ‌மு‌க்‌கியமான ‌விஷய‌ங்களை செ‌ய்தா‌ல் தோசை, தோசை போலவே வரு‌ம்.
அதாவது, தோசை‌க்கு மாவு ‌மிகவு‌ம் தள‌ர்வாக இ‌ல்லாம‌ல் ‌சி‌றிது கெ‌ட்டியாகவே இரு‌க்க வே‌ண்டு‌ம்.
தோசை‌க் க‌ல் ந‌ன்கு அடு‌ப்‌பி‌ல் வை‌த்து கா‌ய்‌ந்த ‌பி‌ன்ன‌ர் தா‌ன் தோசையை வா‌ர்‌க்க வே‌ண்டு‌ம்.
ஒ‌வ்வொரு முறை தோசை சுடு‌ம்போது‌ம், வெ‌ங்காய‌ம் அ‌ல்லது எ‌ண்ணெ‌யி‌ல் நனை‌த்த து‌ணியை‌க் கொ‌ண்டு தோசை‌க் க‌ல்லை முழுவதுமாக துடை‌ப்பது ந‌ல்லது.
தோசை வராம‌ல் போனால‌் உடனடியாக தோசை‌க் க‌ல்‌லி‌ன் ‌மீது உ‌ப்பு‌த் தூளை‌‌க் கொ‌‌ட்டி முழுவதுமாக தட‌வி ‌பி‌‌ன்ன‌ர் உ‌ப்பை த‌ள்‌ளி‌வி‌ட்டு தோசை வா‌ர்‌த்தா‌ல் அழகாக வரு‌ம்.

 கொழுக்கட்டை செ‌ய்யு‌ம் போது ‌சில சமய‌ம் கெ‌ட்டியாக இரு‌க்‌கிறதா அத‌ற்கு ஒரு ந‌ல்ல யோசனை.
அரிசி ஊறவைத்து அரைக்கும் பொழுது ஈரமாக (தோசைமாவு பதத்துக்கு) அரைத்து‌க் கொ‌ள்ளவு‌ம்.
அதனை அடு‌ப்‌பி‌ல் வாண‌லி வை‌த்து மாவை‌க் கொ‌ட்டி கெ‌ட்டியான பத‌த்‌தி‌ற்கு கிளறு‌ங்க‌ள். பந்து போல் உருண்டு வரும்.
அப்புறம் மாவை எடுத்து மெல்லியதாய் உங்களுக்கு வேண்டிய வடிவத்தை செய்யுங்கள்.
மெல்லிய வடிவில் வாயில் போட்டால் கரைந்துவிடக்கூடிய கொழுக்கட்டை 


ஜா‌ம் பொதுவாக குழ‌ந்தைக‌ள் ‌விரு‌ம்‌பி சா‌ப்‌பிடு‌ம் ஒரு பொருளாகு‌ம். ரொ‌ட்டி‌க்கு ம‌ட்டு‌ம் அ‌ல்லாம‌ல் தோசை‌க்கு, ச‌ப்பா‌த்‌தி‌க்கு என எ‌ல்லாவ‌ற்‌றி‌ற்கு‌ம் ஜா‌ம் இணை உணவாக அமையு‌ம்.

அ‌ப்படி‌ப்ப‌ட்ட ஜாமை ‌வீ‌ட்டி‌ல் தயா‌ரி‌க்க ‌விரு‌ம்‌பினா‌ல் ‌சில மு‌க்‌கிய கு‌றி‌ப்புகளை‌ப் ‌பி‌ன்ப‌ற்ற வே‌ண்டு‌ம்.

ஜா‌ம் தயா‌ரி‌க்கு‌ம்போது அ‌தி‌ல் ‌சில து‌ண்டு ஆ‌ப்‌பி‌ள் பழ‌த்தை சே‌ர்‌த்தா‌ல் சுவை அலா‌தியாக இரு‌க்கு‌ம். உடலு‌க்கு‌ம் ந‌ல்லது.

ஸ்‌ட்ராபெ‌ர்‌ரி ஜா‌ம் தயா‌ரி‌க்கு‌ம்போது அ‌தி‌ல் ‌சில சொ‌ட்டு எலு‌மி‌ச்சை சாறு சே‌ர்‌ப்பதா‌ல், ஜா‌ம் கெ‌ட்டியாக இ‌ல்லாம‌ல் தள‌ர்‌த்‌தியாக இரு‌க்கு‌ம்.

வீட்டில் ஜாம் தயாரிக்க விரும்பினால் சரியாகப் பழுக்காத பழங்களையே பயன்படுத்த வேண்டும். அப்போதுதான் ஜாம் நீண்ட நாட்களுக்கு கெடாமல் இருக்கும்.

பழ‌ங்களை பத‌ப்படு‌த்‌தி தயா‌ரி‌க்க‌ப்படு‌ம் ஜா‌ம்களை சா‌ப்‌பிடுவதா‌ல் முதுமை‌யி‌ல் க‌ண்க‌ளி‌‌ன் ‌திரை‌யி‌ல் வரு‌ம் ‌பிர‌ச்‌சினைகளை‌த் தடு‌க்கலா‌ம் எ‌ன்‌கிறது மரு‌த்துவ‌ம்.
 
  சாத‌ம் ‌மீ‌ந்து ‌வி‌ட்டா‌லோ அ‌ல்லது குழ‌‌ம்பு ‌மீ‌ந்து ‌வி‌ட்டாலோ உடனடியாக அதனை‌த் தேவ‌ை‌ப்படுபவ‌ர்களு‌க்கு‌க் கொடு‌த்து ‌விடலா‌ம்.

இ‌ல்லை அதனை ‌கு‌ளி‌ர்பதன‌ப் பெ‌ட்டி‌யி‌ல் வை‌த்து நாளை பய‌ன்படு‌த்த முடியு‌ம் எ‌ன்றா‌ல் அ‌வ்வாறு செ‌ய்யலா‌ம்.

இது அ‌ல்லாம‌ல் கெ‌ட்டு‌ப்போன உணவு‌ப் பொரு‌ட்களை யாரு‌க்கு‌ம் ‌பி‌ச்சையாக‌க் கூட கொடு‌க்க வே‌ண்டா‌ம். ‌நீ‌ங்களு‌ம் சா‌ப்‌பிட வே‌ண்டா‌ம்.

கெ‌ட்டு‌ப் போன பொரு‌ட்க‌ளி‌ல் இரு‌க்கு‌ம் ‌கிரு‌மிக‌ள் எ‌ந்த வகையானதாக வே‌ண்டுமானாலு‌ம் இரு‌க்கலா‌ம். ‌சில சமய‌‌ங்க‌ளி‌ல் ‌பிர‌ட் போ‌ன்ற பொரு‌ட்க‌ளி‌ல் இரு‌க்கு‌ம் பூ‌‌‌ஞ்ஞைக‌ள் உ‌யிரு‌க்கு உலை வை‌த்து ‌விடலா‌ம்.

எனவே க‌ெ‌ட்டு‌ப் போன பொருளை‌ச் சா‌ப்‌பி‌ட்டு‌வி‌ட்டு மரு‌த்துவ‌‌த்‌தி‌ற்கு செலவு செ‌ய்வதை ‌விட, அதனை தூ‌க்‌கி எ‌றிவதே மே‌ல்.

கெ‌ட்டு‌ப் போ‌ய்‌விடு‌ம் எ‌ன்று தெ‌ரி‌ந்தா‌ல் அதனை கு‌ளி‌ர்பதன‌ப் பெ‌ட்டி‌யி‌ல் வை‌த்து நா‌ற்றமடி‌க்க‌ச் செ‌ய்யவு‌ம் வே‌ண்டா‌ம்.

Related

வீட்டுக்குறிப்புக்கள் 7100127641613734585

Post a Comment

Tamil Unicode Converter

Find Here

Date & Time

No. of Posts

Follow Pettagum on Twitter

Follow pettagum on Twitter

Counter From Jan 15 2011

Try this

Total Pageviews

Advertisement

Contributors

Popular Posts

Blog Archive

Followers

Cloud Labels

30 நாள் 30 வகை சிறுதானிய உணவுகள் 30 நாள் 30 வகை சமையல் 30 வகை மருந்து குழம்பு E-BOOKS GOVERNMENT LINKS Greetings WWW-Service Links அக்கு பிரஷர் சிகிச்சை முறைகள். அசோலா ஓர் அட்சயப் பாத்திரம் அடை வகைகள். அமுத மொழிகள் அழகு குறிப்புகள். ஆசனம் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் ஆரோக்கியம் காக்கும். ஆயுர்வேத மருத்துவம் ஆறு சுவையும்... அஞ்சறைப் பெட்டியும்... இஃப்தார் நோன்பு ஸ்பெஷல் இந்த நாள் இனிய நாள் இந்தியா நமது தேசம்! தேசத்தின் நேசம் காப்போம்!! இய‌ற்கை மருந்துகளின் ஆயுள்காலம் இய‌ற்கை வைத்தியம் இன்ஷூரன்ஸ் இஸ்லாமிய உணவுகள். ஈஸியா பேசலாம் இங்கிலிஷ்! உங்களுக்கு உதவும் சட்டங்கள் உடலுக்கு வலிவு தரும் சூப்கள் உடற்பயிற்சி உணவே மருந்து உபயோகமான தகவல்கள் உலகத்தமிழ் மங்கையர்மலர் ஊறுகாய்கள் ஃபண்ட் முதலீடுகள் கணிணிக்குறிப்புக்கள் கல்வி வழிக்காட்டி கவிதைத்துளிகள் கன்சல்ட்டிங் ரூம் காய்கறிகளின் மருத்துவ குணங்கள் கால்நடை வளர்ப்பு கால்நடைகளுக்கான இயற்கை மருத்துவம் காளான் வளர்ப்பு குழந்தைகள் நலம்! குழம்பு வகைகள் குளிர் பானங்கள் குறைந்த செலவில் அதிக லாபம் தரும் நாட்டு கோழி வளர்ப்பு குறைந்த செலவில் அதிக லாபம் தரும் நாட்டு கோழி வளர்ப்பு!!! கை மருந்துகள் கொரோனா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உணவுகள் கொரோனாவுக்கு மருந்து சட்னிகள் சமையல் அரிச்சுவடி சமையல் குறிப்புகள் சமையல் குறிப்புகள்-அசைவம்! சமையல் குறிப்புகள்-சைவம்! சமையல் சந்தேகங்கள்-கேள்வி-பதில் சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்தும் உணவுகள் சித்த மருத்துவம் சிந்தனை துளிகள் சிந்தனை துளிகள். சிறுதானிய உணவுகள் சுற்றுலா சூரணம் சேமிப்பின் சிறப்பு டெங்குக் காய்ச்சல். தமிழகத்தின் சுற்றுலா தளங்கள் தமிழால் இணைவோம் தமிழ்ப் பழமொழிகளும் சொலவடைகளும் தாய் சேய் நலம்! துவையல்கள் நாட்டு மருந்துகளின் பெயர்கள் நாட்டு வைத்தியம் நாட்டுக் கோழி வளர்ப்பு நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள். நில அளவுகள் அறிவோம் நீங்களும் பிசினஸ்மேன் ஆகலாம் நீதி நூல்கள் பச்சடிகள் பலவிதம் பதிவுத்துறை சட்டங்கள் பரீட்சை சுலபமாக பழங்களின் பயன்கள் பாட்டி வைத்தியம் பிசிஓஎஸ் பிரச்னை குணமாகும் பிசினஸ் ஸ்பெஷல் புகைப்படங்கள் பூக்களின் மருத்துவக் குணங்கள் பெட்டகம் சிந்தனை பெண்களுக்கான நோய்களும் இயற்கை மருத்துவமும் பேலியோ டயட் பொடி வகைகள் மசாலா பால் மண்ணில்லாமல் பசுந்தீவனம் வளர்ப்பு மரம் வளர்ப்போம் மருத்துவ டிப்ஸ் மருத்துவ டிப்ஸ் வீடியோ பதிவுகள் மருத்துவக் குணம் நிரம்பிய உணவுகள் மருத்துவக் குறிப்பு மன நலம்! மாடித்தோட்டம் முகவரிகள். மூலிகை சமையல் மூலிகைகள் கீரைகள் மைக்ரோ கீரைகள் ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ் வங்கியில் பல வகை கடன்கள் வடாம் வகைகள் வத்தல் வகைகள் வரலாற்றில் ஒரு ஏடு வருமான வரி விவசாயக்குறிப்புக்கள் விஷப்பூச்சிகள் கடிக்கு இயற்கை வைத்தியம் வீடியோ பதிவுகள் வீட்டிலிருந்தே சம்பாதிக்க வீட்டுக்குறிப்புக்கள் வேலை வாய்ப்புகள் ஜூஸ் வகைகள் ஷாப்பிங் போகலாமா..? ஹெல்த் ஸ்பெஷல் ஹோமியோபதி மருத்துவம்
item