பறவைகளே... பறவைகளே!

* உலகில் சுமார் 1,000 வகையான பறவையினங்கள் உள்ளன. * பறவையினங்களில் மிகப் பெரியது ஆஸ்ட்ரிச் / தீக்கோழி. இதுதான் மிகப் பெரிய முட்டையை இடுவ...

* உலகில் சுமார் 1,000 வகையான பறவையினங்கள் உள்ளன.

* பறவையினங்களில் மிகப் பெரியது ஆஸ்ட்ரிச் / தீக்கோழி. இதுதான் மிகப் பெரிய முட்டையை இடுவதும் மிக வேகமாக ஓடக்கூடியதும் கூட. மணிக்கு 97 கி.மீ வேகத்தில் ஓடும்.

* ரீங்காரப் பறவை என்ற ஹம்மிங் பறவையால் பின்னோக்கியும் பறக்க முடியும். இதன் முட்டை ஒரு பட்டாணி அளவுதான் இருக்கும். இதன் உருவ அளவு 5 செ.மீ மட்டுமே.* பறவை இனங்களில் 20 சதவிகித வகைகள் ஆண்டுதோறும் வெகு தொலைவுக்கு (Migration) வலசை போகின்றன.

* பறவை இனங்களில் 2/3 பங்கு இனங்கள் வெப்ப மண்டல மழைக்காடுகளில்தான் வாழ்கின்றன.

* பறவைகளின் இறகுகள் அதன் எலும்பைவிடக் கனமானவை.

* பெரும்பாலான பறவைகள், தன் எடையில் 20% உணவை உட்கொள்கின்றன. பறப்பதற்கான ஆற்றல் இதிலிருந்தே கிடைக்கிறது.

* பறப்பதற்காகக் குறைந்த எடையில் இருக்க வேண்டிய அவசியத்தை முன்னிட்டுப் பறவைகளின் உடலில் சிறுநீர்ப்பை இல்லை.
* பறவைகளுக்கு எலும்புகள் முழுமையும் காற்று நிரம்பி இருக்கும்.

* ஆஸ்திரேலியன் பெலிக்கன் (Pelican) - கூழைக்கடா எனப்படும் பறவையின் அலகுதான் உலகிலேயே நீளமான அலகு. அலகின் நீளம் 2 அடி.

* கூழைக்கடாவின் அலகில் சுமார் 2.5 லி நீரை வைக்கலாம்.

* கத்திவால் ரீங்காரப் பறவையின் (Sword-Billed Hummingbird) நீளம் 10 செ.மீ. ஆனால், இதன் வாலின் நீளம் அதன் உடலின் நீளத்தைவிட அதிகம்.

* ஐரோப்பிய ரென் (European Wren) என்ற சிறு குருவி, பாடும்போது ஒரு நிமிடத்தில் சுமார் 700 சரளிவரிசை வகை கானம் பாடும். அதன் கீதம் சுமார் 0.5 கி.மீ தொலைவு கேட்கும்.

* ஆந்தைக்கு இரவில் மட்டுமே பார்க்கும் திறன் உண்டு. கண்ணைக் கொஞ்சம்கூட அசைக்காமல், தலையை அப்படியே, சுமார் 360 டிகிரி சுழற்றி, தலைக்குப் பின்னால் இருப்பதைப் பார்க்கும்.

* உலகிலேயே அதிகச் சிறகுகள் உள்ள பறவை விசிலடிக்கும் அன்னம். இதன் உடலில் 2,500 இறகுகள் உள்ளன.

* தேன்சிட்டுவின் உடலின் 1000 இறகுகள் இருக்கும்.

* உலகிலேயே அதிகமாகப் பேசும் பறவை, ஆப்பிரிக்கச் சாம்பல் நிறக் கிளி. சுமார் 800 வார்த்தைகள் பேசும்.

* பொதுவாகக் கிளிகள் சுமார் 50 வார்த்தைகளே பேசும்.

* பூநாரை என்னும் ஃப்லமிங்கோ (Flamingo) பறவை ஆண்டுக்கு ஒரேமுறைதான் இணையைக் கூடும். அதன்பின் அந்த ஜோடி 50 அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட ஆண்டுகள் சேர்ந்தே வாழும்.

* உலகிலே அரிதான பறவை என்பது ஜப்பானிஸ் கொண்டை அரிவாள் மூக்கன்தான். இப்போது உலகில் மொத்தம் 50 பறவைகள் மட்டுமே வாழ்கின்றன.

* வேப்லர் (Warbler) எனும் கதிர்க் குருவி சுமார் 80 பறவைகளைப்போல ஒப்புமை ஒலி (Mimicry)எழுப்பும்.

* லையர் பறவை (Lyre Bird). மனிதன் வாய்விட்டுக் கெக்கெலி கொட்டிச் சிரிப்பதுபோலவே சிரிக்கும்.

* பச்சை மரம்கொத்திப் பறவை ஒரு நாளைக்குச் சுமார் 2,000 எறும்புகளைக் கபளீகரம் பண்ணும். மரம்கொத்தி, மரத்தின்மேல் தன் அலகால் கொத்தி, டிரம் அடிப்பதுபோன்ற ஒலியை உண்டுபண்ணும். மற்ற மரம்கொத்திகள், எந்த மரம்கொத்தி இப்படி ஓசையை உண்டுபண்ணுகிறது என்பதையும் இனம் கண்டுகொள்ளும்.

* தூக்கணாங்குருவிகள் மரத்தின் உச்சியில் கொத்துக் கொத்தாய்க் கூடுகட்டி வாழும். சில மரத்தில் சுமார் 400 முதல் 500 கூடுகள் வரைகூட இருக்கும். சில குருவிகள் ஒரே கூட்டில் 100 ஆண்டுகள்கூட வாழ்வதுண்டு.


 பறவைகள் பட்டியல்

அக்கா குயில் = Common Hawk-Cuckoo / Brainfever Bird
அகல் அலகு உள்ளான் = Broad-billed Sandpiper
அடைக்கலக்குருவி = ஊர்க்குருவி = சிட்டுக்குருவி = House Sparrow
அண்டம் காக்கை = Jungle Crow
அரசவால் ஈப்பிடிப்பான் = Asian Paradise Flycatcher
அரிவாள் மூக்கன் = Glossy Ibis
ஆட்காட்டி = Lapwing
ஆந்தை = Owl
ஆண்டி வாத்து = Northern Shoveler
ஆலா = Common Tern
ஆளிப்பருந்து = Tawny Eagle
ஆற்று ஆலா = River Tern
ஆற்று உள்ளான் = Green Sandpiper
ஆறுமணிக்குருவி = தோட்டக்கள்ளன் = Indian Pitta
இராக் கொக்கு = Black-crowned Night Heron
இராசாளிப் பருந்து = Bonelli's Eagle
உண்ணிக் கொக்கு = Cattle Egret
உள்ளான் = Common Sandpiper
ஊசிவால் வாத்து = Pintail
ஊதாப்பிட்டு தேன்சிட்டு (ஊதாப்பிட்ட தேன்சிட்டு) = Purple-rumped Sunbird
ஊதாத் தேன்சிட்டு = Purple Sunbird
ஊமத்தங்கூகை = Brownfish owl
ஊர்க்குருவி = அடைக்கலக்குருவி = சிட்டுக்குருவி = House Sparrow
ஒற்றை இருவாயன் = Malabar Grey Hornbill
ஓணான்கொத்திக் கழுகு = Short-toed Snake Eagle
கடல் பருந்து = White-bellied Sea Eagle
கடற்புறா = Sea gull
கதிர்க்குருவி = Plain Prinia
கம்பிவால் தகைவிலான் = Wire-tailed Swallow
கம்புள் கோழி = White-breasted Waterhen
கரண்டி அலகு உள்ளான் = Spoon-billed Sandpiper
கரண்டிவாயன் = Eurasian Spoonbill
கரிச்சான் = Ashy Drongo
கரிச்சான் குயில் = Drongo Cuckoo
கருங்கரிச்சான் = Black Drongo
கருங்காடை = Rain Quail
கருங்கீற்றுத் தூக்காணாங்குருவி = Streaked Weaver
கருங்குருகு = Black Bittern
கருங்கொண்டை நாகணவாய் = Brahminy Starling
கருங்கொண்டை வல்லூறு = Black Baza
கருங்கோட்டுக் கதிர்க்குருவி = Zitting Cisticola
கருஞ்சிட்டு = Indian Robin
கருஞ்சிவப்பு மரம்கொத்தி = Rufous Woodpecker
கருஞ்சிவப்பு முதுகுக் கீச்சான் = Bay-backed Shrike
கருஞ்சிவப்புச் சிலம்பன் = Rufous Babbler
கருந்தலை மாங்குயில் = Black-headed Oriole
கருந்தலை மீன்கொத்தி = Black-capped Kingfisher
கருந்தலைக் கடற்புறா = Black-headed Gull
கருந்தலைக் குயில் கீச்சான் = Black-headed Cuckoo-shrike
கருந்தலைச் சில்லை = Black-headed Munia
கருந்தலைச் சிலம்பன் = Dark-fronted Babbler
கருந்தொண்டைச் சில்லை = Black-throated Munia
கருநாரை = Black Stork
கருப்பு வயிற்று ஆலா = Black-bellied Tern
கருப்பு வெள்ளை இருவாயன் = Malabar Pied Hornbill
கருப்பு வெள்ளை வாலாட்டி = Large Pied Wagtail
கருப்பு வெள்ளைக் கீச்சான் = Bar-winged Flycatcher-shrike
கருப்பு வெள்ளைக் குருவி = Oriental Magpie Robin
கருப்பு வெள்ளைப் புதர்ச்சிட்டு = Pied Bushchat
கருப்புச்சின்னான் = Black Bulbul
கருஞ்சாம்பல் வாலாட்டி = Grey Wagtail
கரும்பச்சைக் கரிச்சான் = Bronzed Drongo
கரும்பருந்து = Black Eagle
கரும்பிடரி நீல ஈப்பிடிப்பான் = Black-naped Monarch
கரும்புள்ளி மரம்கொத்தி = Heart-spotted Woodpecker
கருவளைய தோல்குருவி = Collared Pratincole
கருவால் மூக்கன் = Black-tailed Godwit
கருவால் வாத்து = Gadwall
கருவெள்ளை மீன்கொத்தி = Pied Kingfisher
கரைக் கொக்கு = Reef Heron
கல் கவுதாரி = Chestnut-bellied Sandgrouse
கல்குருவி = Common Stonechat = Indian Courser
கல்திருப்பி உள்ளான் = Ruddy Turnstone
கல்லுப்பொறுக்கி = Stint
கலகலப்பன் சிலம்பன் = Brown-cheeked Fulvetta
கவுதாரி = Grey Francolin
கள்ளப் பருந்து = Black Kite
கள்ளிப்புறா = Eurasian Collared Dove
கற்பொறுக்கி உப்புக்கொத்தி = Pacific Golden Plover
காக்கை = House Crow
காட்டு ஆந்தை = Forest Eagle Owl
காட்டு நாகணவாய் = Jungle Myna
காட்டுக் கதிர்க்குருவி = Jungle Prinia
காட்டுக் கீச்சான் = Common Woodshrike
காட்டுக்கோழி = Grey Junglefowl
காட்டுச் சிலம்பன் = Jungle Babbler
காட்டுச் செந்தலையன் = Red-headed Bunting
காட்டுப் பச்சைக் குக்குறுப்பான் (பச்சைக் குக்குறுவான்]],குக்குறுவான்) = Brown-headed Barbet
காட்டுப் பஞ்சுருட்டான் = Blue-bearded Bee-eater
காட்டுப்பக்கி = Indian Jungle Nightjar
காட்டுப்புலுனி = Southern rufous-backed shrike
காடை = Common Quail
கானாங்கோழி = Slaty-legged Crake
கிளி = Parakeet = Parrot
கிளுவை = Common Teal
கீச்சான் = Shrike
கீச்சுக்கிளுவை = Lesser Whistling Teal
குங்குமப் பூச்சிட்டு = Scarlet minivet
குட்டை இறக்கையன் = White-bellied Shortwing
குட்டைக்காது ஆந்தை = Short-eared owl
குட்டைக்கிளி = Vernal Hanging Parrot
குடுமிப் பருந்து = Changeable Hawk Eagle
குயில் = Indian Cuckoo
குயில் கீச்சான் = Large Cuckoo-shrike
குருட்டுக் கொக்கு = Indian Pond Heron
குள்ளத்தாரா = Cotton Teal
குறுங்காடை = Common Buttonquail
கூகை = Barn Owl
கூம்பலகன் = Common Rosefinch
கூழைக்கடா = Spot-billed Pelican
கொசு உள்ளான் = Little Stint
கொடிக்கால் வாலாட்டி = Forest Wagtail
கொண்டலாத்தி = Hoopoe
கொண்டை ஆலா = Crested Tern
கொண்டை உழவாரன் = Crested Treeswift
கொண்டை நீர்க்காகம் = Indian Cormorant
கொண்டை வானம்பாடி = Malabar Crested Lark
கொண்டைக் கரிச்சான் = Spangled Drongo
கொம்பன் ஆந்தை = Eurasian Eagle Owl
கோகிலம் = Asian Koel
கோட்டான் = Large Hooting Owl
கோணமூக்கு உள்ளான் = Pied Avocet
கோரை உள்ளான் = Jack Snipe
சக்களத்திக் குயில் = Indian Plaintive Cuckoo
சாம்பல் இருவாயன் = Indian Grey Hornbill
சாம்பல் கதிர்க்குருவி = Ashy Prinia
சாம்பல் நாரை = Grey Heron
சாம்பல் தகைவிலான் Ashy Woodswallow
சாம்பல்தலை ஈப்பிடிப்பான் = Grey-headed Canary-flycatcher
சாம்பல்தலை நாகணவாய் = Chestnut-tailed Starling
சாம்பல்தலை வானம்பாடி = Ashy-crowned Sparrow Lark
சாம்பல்தலைச் சின்னான் = Grey-headed Bulbul
சாம்பல்நெற்றிப் புறா = Pompadour Green Pigeon
சிட்டுக்குருவி = அடைக்கலக்குருவி = ஊர்க்குருவி = House Sparrow
சிவப்பு இறக்கை வானம்பாடி = Indian Bushlark
சிவப்பு மூக்கு ஆள்காட்டி = Red-wattled Lapwing
சிவப்பு வல்லூறு = Common Kestrel
சிவப்புக்கானாங் கோழி = Ruddy-breasted Crake
சிவப்புச் சில்லை = Red Munia
செம்மீசைச் சின்னான் = Red-whiskered Bulbul
சிவப்புவால் வானம்பாடி = Rufous-tailed Lark
சிறால் மீன்கொத்தி = Small Blue Kingfisher
சிறு கரும்பருந்து = Black-shouldered Kite
சின்ன உழவாரன் = Indian Edible-nest Swiftlet
சின்ன தவிட்டுப்புறா = Little Brown Dove
சின்ன நீர்க்காகம் = Little Cormorant
சின்ன மரம்கொத்தி = Brown-capped Pygmy Woodpecker
சின்ன மாம்பழக் குருவி = Ceylon lora
சின்ன மீன்கொத்தி = Oriental Dwarf Kingfisher
சின்ன வல்லூறு = Besra
சின்ன வானம்பாடி = Oriental Skylark
சின்னக் குக்குறுப்பான் (குக்குறுவான்) = White-cheeked Barbet
சின்னக் கொக்கு = Little Egret
சின்னக்காட்டு ஆந்தை = Jungle Owlet
சின்னக்கானாங் கோழி = Little Crake
சின்னச் சிட்டு = Small Minivet
சின்னச் சிலந்திபிடிப்பான் = Little Spiderhunter
சின்னத் தகைவிலான் = Streak-throated Swallow
சின்னத் தேன்சிட்டு = Small Sunbird
சின்னத் தோல்குருவி = Little Pratincole
சின்னப் பச்சைக்காலி = Marsh Sandpiper
சின்னப்பக்கி = Indian Nightjar
சின்னான் = Red-vented Bulbul
சீகார்ப் பூங்குருவி = Malabar Whistling Thrush
சீழ்க்கைச் சிறகி = Lesser Whistling Duck
சுடலைக்குயில் = Jacobin Cuckoo
சுந்தன் கோழி = Red Spurfowl
செங்கழுத்து உள்ளான் = Red-necked Phalarope
செங்கால் நாரை = White Stork
செங்குயில் = Banded Bay Cuckoo
செங்குருகு = Chestnut Bittern
செண்டு வாத்து = Comb Duck
செண்பகம் = Greater Coucal
செதில் வயிற்று மரம்கொத்தி = Streak-throated Woodpecker
செந்தலைக் கழுகு = Red-headed Vulture
செந்தலைக் கிளி = Plum-headed Parakeet
செந்தலைப் பஞ்சுருட்டான் = Chestnut-headed Bee-eater
செந்தலைப் பூங்குருவி = Orange-headed Thrush
செந்தார்ப் பைங்கிளி = Rose-ringed Parakeet
செந்தொண்டை ஈப்பிடிப்பான் = Red-throated Flycatcher
செந்தொண்டைச் சின்னான் = Black-crested Bulbul
செந்நாரை = Purple Heron
செம்பருந்து = Brahminy Kite
செம்பழுப்பு வயிற்று பசையெடுப்பான் = Chestnut-bellied Nuthatch
செம்பிட்டத் தகைவிலான் = Red-rumped Swallow
செம்மார்புக் குக்குறுப்பான் (குக்குறுவான்) = Coppersmith Barbet
செம்முதுகுக் கீச்சான் = Rufous-backed Shrike
செவ்வாயன் = Sirkeer Malkoha
செவ்விறகு கொண்டைக் குயில் = Red-winged Crested Cuckoo
சேற்றுப்பூனைப் பருந்து = Western Marsh Harrier
தகைவிலான் = Barn Swallow
தண்ணீர்க் கோழி = Water Cock
தத்துக்கிளிக் கதிர்க்குருவி = Grasshopper Warbler
தவிட்டுச் சிலம்பன் = Common Babbler
தவிட்டுப்புறா = Red Turtle Dove
தாமரை இலைக் கோழி = Bronze-winged Jacana
தாழைக்கோழி = Common Moorhen
தீக்காக்கை = Malabar Trogon
துடுப்புவால் கரிச்சான் = Greater Racket-tailed Drongo
தூக்கணாங்குருவி = Baya Weaver
தேன் பருந்து = Oriental Honey Buzzard
தையல் சிட்டு = Common Tailorbird
தோசிக் கொக்கு = Striated Heron
தோட்டக்கள்ளன் = Indian Pitta
தோணிக்கொக்கு = Grey Pelican
நண்டு தின்னி = Crab Plover
நத்து = Ceylon Scops Owl
நத்தை குத்தி நாரை = Asian Open-billed Stork
நாகணவாய் (மைனா) = Common Myna
நாட்டு உழவாரன் = House Swift
நாட்டுத் தகைவிலான் = Pacific Swallow
நாணல் கதிர்க்குருவி = Clamorous Reed-warbler
நாமக்கோழி = Common Coot
நீண்டவால் பக்கி = Jerdon's Nightjar
நீல மயில் = Indian Peafowl
நீலகண்டன் = Bluethroat
நீலகிரி ஈப்பிடிப்பான் = Nilgiri Flycatcher
நீலகிரி காட்டுப்புறா = Nilgiri Wood Pigeon
நீலகிரி நெட்டைக்காலி = Nilgiri Pipit
நீலகிரிச் சிரிப்பான் = Nilgiri Laughingthrush
நீலகிரிப் பூங்குருவி = Scaly Thrush
நீலச்சிட்டு = Asian Fairy Bluebird
நீலச்சிறகி = Garganey
நீலத்தலைப் பூங்குருவி = Blue-capped Rock-thrush
நீலத்தாழைக் கோழி = Purple Moorhen
நீலத்தொண்டை ஈப்பிடிப்பான் = Blue-throated Flycatcher
நீலப்பூங்குருவி = Blue Rock Thrush
நீலமார்புச் சம்பங்கோழி = Slaty-breasted Rail
நீலவால் பஞ்சுருட்டான் = Blue-tailed Bee-eater
நீளவால் கோழி (அ) நீளவால் தாழைக்கோழி = Pheasant-tailed Jacana
நீளக்கால்விரல் உள்ளான் = Long-toed Stint
நெடுங்கால் உள்ளான் = Black-winged Stilt
நெடுங்கழுத்தன் = நெடுங்கிளாத்தி = பாம்புத் தாரா = Darter
பச்சைக் கதிர்க்குருவி = Greenish Warbler
பச்சைக்கால் கொசு உள்ளான் = Temminck's Stint
பச்சைக்காலி = Common Greenshank
பச்சைச்சிட்டு = Golden-fronted Leafbird
பச்சைப் பஞ்சுருட்டான் = Green Bee-eater
பச்சைப்புறா = Yellow-footed Green Pigeon
பச்சைவாயன் = Blue-faced Malkoha
பஞ்சவண்ணக் கிளி = macaw
பஞ்சவண்ணப் புறா = Emerald Dove
பட்டாணி உப்புக்கொத்தி = Little Ringed Plover
பட்டாணிக் குருவி Great = Tit
பட்டைக் கழுத்துச் சின்ன ஆந்தை = Collared Scops Owl
பருத்த அலகு ஆலா = Gull-billed Tern
பருத்த அலகு மலர்கொத்தி = Thick-billed Flowerpecker
பருத்த அலகுப் பனங்காடை = Broad-billed Roller
பவழக்காலி = Common Redshank
பழுப்புக் கீச்சான் = Brown Shrike
பழுப்புத்தலைக் கடற்புறா = Brown-headed Gull
பழுப்புமார்பு ஈப்பிடிப்பான் = Brown-breasted Flycatcher
பனங்காடை = Indian Roller
பனை உழவாரன் = Asian Palm Swift
பாம்புத் தாரா = Darter
பாம்புப் பருந்து = Crested Serpent Eagle
பாறைத் தகைவிலான் = Dusky Crag Martin
புதர் வானம்பாடி = Jerdon's Bushlark
புதர்க்காடை = Jungle Bush Quail
புள்ளி ஆந்தை = Spotted Owlet
புள்ளி மரம்கொத்தி = Speckled Piculet
புள்ளி மூக்கு வாத்து (அல்லது) புள்ளி மூக்கன் வாத்து = Spot-billed Duck
புள்ளிச் சில்லை = Spotted Munia
புள்ளிப்புறா = Spotted Dove
பூஞ்சைப் பருந்து = Booted Eagle
பூநாரை = Greater Flamingo
பூரிப்புள்ளி ஆந்தை = Mottled Wood Owl
பூனைப் பருந்து = Pallid Harrier
பெரிய கருப்பு வெள்ளை இருவாயன் = Great Pied Hornbill
பெரிய கொக்கு = Great Egret
பெரிய சாம்பல் சிலம்பன் = Large Grey Babbler
பெரிய நீர்க்காகம் = Great Cormorant
பெரிய பச்சைக்கிளி = Alexandrine Parakeet
பெரிய பச்சைப்புறா = Green Imperial Pigeon
பெரிய பொன்முதுகு மரம்கொத்தி = Greater Flameback
பெரிய மீன்கொத்தி = Stork-billed Kingfisher
பெரும் பருந்து = Rufous-bellied Eagle
பேடை உள்ளான் = Ruff
பொரி உள்ளான் = Wood Sandpiper
பொரி வல்லூறு = Peregrine Falcon
பொன்முதுகு மரம்கொத்தி = Lesser Golden-backed Woodpecker
மஞ்சள் குருகு = Yellow Bittern
மஞ்சள் சிட்டு = Common Iora
மஞ்சள் திருடிக் கழுகு = Egyptian Vulture
மஞ்சள் தொண்டைச் சிட்டு = Yellow-throated Sparrow
மஞ்சள் நெற்றி மரம்கொத்தி = Yellow-crowned Woodpecker
மஞ்சள் பிடரி மரம்கொத்தி = Lesser Yellownape
மஞ்சள் மூக்கு ஆள்காட்டி = Yellow-Wattled Lapwing
மஞ்சள் மூக்கு நாரை = Painted Stork
மஞ்சள்கண் சிலம்பன் = Yellow-eyed Babbler
மஞ்சள்கண் பட்டாணிக் குருவி = Black-lored Yellow Tit
மஞ்சள்கால் காடை = Yellow-legged Buttonquail
மஞ்சள்தொண்டைச் சின்னான் = Yellow-throated Bulbul
மஞ்சள்புருவச் சின்னான் = Yellow-browed Bulbul
மணல்நிற உப்புக்கொத்தி = Lesser Sand Plover
மந்திப்புறா = Mountain Imperial Pigeon
மயில் = Peacock
மயில் உள்ளான் = Greater Painted Snipe
மரக் கதிர்க்குருவி = Booted Warbler
மரங்கொத்தி = Woodpecker
மலை உழவாரன் = Alpine Swift
மலை நாகணவாய் = Southern Hill Myna
மலைச் சிட்டான் = Eurasian Blackbird
மாங்குயில் = Golden Oriole
மாடப்புறா = Blue Rock Pigeon
மீசை ஆலா = Whiskered Tern
முக்குளிப்பான் = Little Grebe
முள்வால் உழவாரன் = Needletail Swift
மென்னலகுக் கடற்புறா = Slender-billed Gull
மேற்கத்திய பொன்முதுகு மரம்கொத்தி = Golden-backed Woodpecker
வண்ணக் கவுதாரி = Painted Sandgrouse
வண்ணக்காடை = Painted Bush Quail
வண்ணசுந்தன் கோழி = Painted Spurfowl
வயநாட்டுச் சிரிப்பான் = Wynaad Laughingthrush
வயல் கதிர்க்குருவி = Paddyfield Warbler
வயல்நெட்டைக்காலி = Paddyfield Pipit
வரகுக்கோழி = Lesser Florican
வல்லூறு = Shikra
வலந்தை அலகுச் சிலம்பன் = Indian Scimitar Babbler
வாத்து = Goose
வால் காக்கை = Indian Treepie
வான்கோழி = Turkey
விசிறிவால் உள்ளான் = Common Snipe
விரால் அடிப்பான் = Osprey
வெண்தலைச் சிலம்பன் = White-headed Babbler
வெண்கழுத்து நாரை = Woolly-necked Stork
வெண்தொண்டை மீன்கொத்தி = White-throated Kingfisher
வெண்தொண்டை விசிறிவால் ஈப்பிடிப்பான் = White-throated Fantail
வெண்தொண்டைச் சில்லை = White-throated Munia
வெண்தொண்டைச் சிலம்பன் = Tawny-bellied Babbler
வெண்புருவ விசிறிவால் ஈப்பிடிப்பான் = White-browed Fantail Flycatcher
வெண்புருவச் சின்னான் = White-browed Bulbul
வெண்முதுகுக் கழுகு = Indian White-backed Vulture
வெண்முதுகுச் சில்லை = White-rumped Munia
வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன் = Black-headed Ibis
வெள்ளை வயிற்று நீல ஈப்பிடிப்பான் = White-bellied Blue
வெள்ளை வயிற்று வால் காக்கை = White-bellied Treepie
வெள்ளை வயிற்றுக் கரிச்சான் = White-bellied Drongo
வெள்ளை வாலாட்டி = White Wagtail
வெள்ளைக் கண்ணி = Oriental White-eye
வெள்ளைக் கொக்கு = Intermediate Egret
வெள்ளைக்கண் வைரி = White-eyed Buzzard
வெள்ளைப்பூனைப் பருந்து = Pied Harrier
வெளிர் சாம்பல் கதிர்க்குருவி = Grey-breasted Prinia
வேட்டைக்கார ஆந்தை = Brown Hawk Owl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

தாடிக் கழுகு

உலகிலேயே தாடிக்கழுகு (Bearded Vulture) அல்லது லாம்மேர்சியேர் (Lammergeyer) என்ற பெயருடைய கழுகு, உணவைச் சாப்பிடும் முறை என்பது ஒரு சர்க்கஸ்காரனைப்போல்தான். ஆம், அதன் 85%-90% உணவு எலும்பு மஜ்ஜைதான். இதற்காக, காட்டில் மற்ற விலங்குகள் சாப்பிட்டுவிட்டுச் சென்ற ஆட்டின் தொடை எலும்புகளைப் பொறுக்குகிறது. அதைச் சுமார் 50-150 மீ உயரத்துக்கு எடுத்துச் செல்கிறது.அங்கிருந்து கீழே உள்ள பாறையின்மேல் போட்டு உடைக்கிறது. அதன் துண்டுகள் பாறையிலிருந்து சிதறி விழும்போது, சுமார் 5-8 மீட்டர் அகலத்துக்கு பறந்துத் தாவி, அனைத்துத் துண்டுகளையும், கத்தியை விழுங்கும் சர்க்கஸ்காரன்போல வாயால் கவ்விப்பிடித்து விழுங்குகிறது. அதன் சீரண மண்டலம் எதனையும் செரிக்கும் ஆற்றல் உள்ளது. ஒருக்கால் ஒரே முயற்சியில் எலும்பு உடையாவிட்டால், மீண்டும் எடுத்துச்சென்று கீழேபோட்டு உடைக்கிறது. இந்த எலும்பு உடைக்கும் கலையைக் கற்றுக்கொள்ள இந்தக் கழுகு 7 ஆண்டுகாலம் பயிற்சி எடுத்துக் கொள்கிறது. சில சமயம் தனது அலகால் எலும்பை எடுத்து நேரிடையாகப் பாறையில் மோதியும் உடைத்தும் உண்ணும்.

மாலிக்கோழி

ஆஸ்திரேலிய மாலிக்கோழி ரொம்ப வித்தியாசமானது. பொதுவாகத் தனித்தே வாழும். ஆண் கோழியே பெண் கோழி முட்டையிடுவதற்கான இடத்தைப் புதர்/மரங்களுக்கிடையே தேர்ந்தெடுத்து, குழிதோண்ட ஆரம்பிக்கும். 3 மீ அகலம், 1 மீ ஆழமுள்ள குழியைத் தன் கால்களால் குளிர்காலத்தின் கடைசியில்/வசந்தகாலத் தொடக்கத்தில் தோண்டும். அதில் குப்பைகள், இலைதழை, குச்சிகள் போன்றவற்றைப் போட்டு 0.5 மீ உயரம் ஆக்கிக் காற்றோட்டமுள்ளதாக வைக்கும். அதன்பின்னர் அதைத் தரைக்குமேல் 0.6 மீ உயரத்துக்குச் சின்னத் திட்டை அமைக்கும். அதன்பின், ஆகஸ்ட்டில் மழைபெய்து குழி நிரம்பியதும், அங்கு வந்து குழியிலுள்ள குப்பை, இலைதழை, குச்சிகளை ஒன்றாகக் கலந்து மட்க வைக்கும். அங்கு நடுவில் ஒரு முட்டைக்கான அறையை உருவாக்கும். இந்தச் சமயத்தில்மட்டும் பெண் கோழி உதவி செய்யும். குழி சூடாகும். செப்டம்பர்-பிப்ரவரிக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் பெண் கோழி வந்து 15-30 முட்டைகள் இடும். பின்னர் மழை பெய்ததும், முட்டை மேட்டின்மேல் மழை நீர்பட்டு மேடு கரையும். மீண்டும் ஆண் கோழி மேட்டின் உயரத்தைக் கூட்டும். அதற்குள் வெயில் காலம் வந்துவிடும். முட்டை பொறிப்பதற்கான உஷ்ணம் சரியாக இருக்கும். ஆண் அவ்வப்போது வந்து முட்டையைப் பார்த்துக்கொள்ளும். முட்டையின் அடைக்காலம் 50-100 நாட்கள். முட்டையை உடைத்துக்கொண்டு குஞ்சு வந்ததும், அது மல்லாக்கப் படுத்துக்கொண்டே, அதன் மேலுள்ள மண்மேட்டை, தன் கால்களால் தோண்டும். 10 நிமிடத்தில் 10 செ.மீ தோண்டும். பின்னர் வெளியே வந்ததும், இறக்கையை உதறிவிட்டு நடக்கத் துவங்கிவிடும். இவைகளுக்குத் தாய் தந்தை யார் என்பதே தெரியாது. இவர்களின் பெற்றோருக்கும், குழந்தைகள் யார் என்பது தெரியாது. பறவை இனங்களில் பிறந்தவுடன் நடக்கும் ஒரே பறவை மாலிக்கோழிதான்.

Related

உபயோகமான தகவல்கள் 5128139588289197098

Post a Comment

1 comment

'பரிவை' சே.குமார் said...

பறவைகள் குறித்து மிக நல்ல தொகுப்பு.
வாழ்த்துக்கள்.

Find Here

Date & Time

No. of Posts

Follow Pettagum on Twitter

Follow pettagum on Twitter

Counter From Jan 15 2011

Try this

Total Pageviews

Advertisement


Contributors

Popular Posts

Blog Archive

Followers

Cloud Labels

30 நாள் 30 வகை சிறுதானிய உணவுகள் 30 நாள் 30 வகை சமையல் E-BOOKS GOVERNMENT LINKS Greetings WWW-Service Links அக்கு பிரஷர் சிகிச்சை முறைகள். அடை வகைகள். அமுத மொழிகள் அழகு குறிப்புகள். ஆசனம் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் ஆரோக்கியம் காக்கும். ஆயுர்வேத மருத்துவம் ஆறு சுவையும்... அஞ்சறைப் பெட்டியும்... இஃப்தார் நோன்பு ஸ்பெஷல் இந்த நாள் இனிய நாள் இந்தியா நமது தேசம்! தேசத்தின் நேசம் காப்போம்!! இய‌ற்கை மருந்துகளின் ஆயுள்காலம் இய‌ற்கை வைத்தியம் இன்ஷூரன்ஸ் இஸ்லாமிய உணவுகள். ஈஸியா பேசலாம் இங்கிலிஷ்! உங்களுக்கு உதவும் சட்டங்கள் உடலுக்கு வலிவு தரும் சூப்கள் உடற்பயிற்சி உணவே மருந்து உபயோகமான தகவல்கள் ஊறுகாய்கள் ஃபண்ட் முதலீடுகள் கணிணிக்குறிப்புக்கள் கல்வி வழிக்காட்டி கவிதைத்துளிகள் கன்சல்ட்டிங் ரூம் காய்கறிகளின் மருத்துவ குணங்கள் கால்நடை வளர்ப்பு கால்நடைகளுக்கான இயற்கை மருத்துவம் காளான் வளர்ப்பு குழந்தைகள் நலம்! குழம்பு வகைகள் குளிர் பானங்கள் கை மருந்துகள் சட்னிகள் சமையல் அரிச்சுவடி சமையல் குறிப்புகள் சமையல் குறிப்புகள்-அசைவம்! சமையல் குறிப்புகள்-சைவம்! சமையல் சந்தேகங்கள்-கேள்வி-பதில் சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்தும் உணவுகள் சித்த மருத்துவம் சிந்தனை துளிகள். சிந்தனை துளிகள். இந்த நாள் இனிய நாள் சிறுதானிய உணவுகள் சுற்றுலா சூரணம் சேமிப்பின் சிறப்பு டெங்குக் காய்ச்சல். தமிழகத்தின் சுற்றுலா தளங்கள் தமிழால் இணைவோம் தமிழ்ப் பழமொழிகளும் சொலவடைகளும் தாய் சேய் நலம்! துவையல்கள் நாட்டு மருந்துகளின் பெயர்கள் நாட்டு வைத்தியம் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள். நில அளவுகள் அறிவோம் நீங்களும் பிசினஸ்மேன் ஆகலாம் நீதி நூல்கள் பச்சடிகள் பலவிதம் பதிவுத்துறை சட்டங்கள் பரீட்சை சுலபமாக பழங்களின் பயன்கள் பாட்டி வைத்தியம் பிசிஓஎஸ் பிரச்னை குணமாகும் பிசினஸ் ஸ்பெஷல் புகைப்படங்கள் பூக்களின் மருத்துவக் குணங்கள் பெட்டகம் சிந்தனை பெண்களுக்கான நோய்களும் இயற்கை மருத்துவமும் பேலியோ டயட் பொடி வகைகள் மசாலா பால் மண்ணில்லாமல் பசுந்தீவனம் வளர்ப்பு மரம் வளர்ப்போம் மருத்துவ டிப்ஸ் மருத்துவ டிப்ஸ் வீடியோ பதிவுகள் மருத்துவக் குணம் நிரம்பிய உணவுகள் மன நலம்! முகவரிகள். மூலிகை சமையல் மூலிகைகள் கீரைகள் மைக்ரோ கீரைகள் ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ் வங்கியில் பல வகை கடன்கள் வடாம் வகைகள் வத்தல் வகைகள் வரலாற்றில் ஒரு ஏடு வருமான வரி விவசாயக்குறிப்புக்கள் விஷப்பூச்சிகள் கடிக்கு இயற்கை வைத்தியம் வீடியோ பதிவுகள் வீட்டிலிருந்தே சம்பாதிக்க வீட்டுக்குறிப்புக்கள் வேலை வாய்ப்புகள் ஜூஸ் வகைகள் ஷாப்பிங் போகலாமா..? ஹெல்த் ஸ்பெஷல் ஹோமியோபதி மருத்துவம்
item