நில அளவுகள் அறிவோம்....!

வேலி • • 1வேலி – 20 மா • 1வேலி – 6.17 ஏக்கர் • 1வேலி – 5காணி மா • • 1மா    – 100குழி • 20மா  – 1வேலி • 3மா    – 1ஏக்கர் • 3மா    – 100சென்ட...

வேலி

• 1வேலி – 20 மா

• 1வேலி – 6.17 ஏக்கர்

• 1வேலி – 5காணி

மா

• 1மா    – 100குழி

• 20மா  – 1வேலி

• 3மா    – 1ஏக்கர்

• 3மா    – 100சென்ட்

• 7மா    – 1ஹெக்டேர்

சதுமீட்டர்

• 10,000 சதுர மீட்டர்   – 1ஹெக்டேர்

• 4046.82 சதுர மீட்டர் – 1ஏக்கர்

• 40.47 சதுர மீட்டர்       – 1சென்ட்

• 222.96 சதுர மீட்டர்   – 1கிரவுன்ட்

• 1சதுர மீட்டர்             – 10.76391 சதுர அடி

• 0.0929 சதுர மீட்டர்   – 1 சதுர அடி

• 100 சதுர மீட்டர்        – 1ஏர்ஸ்

• 0.8361 சதுர மீட்டர்   – 1குழி

• 101.17 சதுர மீட்டர்   – 121 குழி

செயின்

• 1செயின்    – 66அடி

• 1செயின்    – 100 லிங்க்

• 10செயின்  – 1 பர்லாங்கு

• 1செயின்    – 22 கெஜம்

ஏக்கர்

• 1ஏக்கர் – 43,560 சதுர அடிகள்

• 1ஏக்கர் – 100 சென்ட்

• 1ஏக்கர் – 160 square Roads

• 1ஏக்கர் – 1.1834 Square Arpents

• 1ஏக்கர் – 10 Square Chains

• 1ஏக்கர் – 160 Perches

• 1ஏக்கர் – 160 Poles

• 1ஏக்கர் – 4046.82 சதுர மீட்டர்

• 1ஏக்கர்       – 0.40469 ஹெக்டேர்

• 1.32ஏக்கர்  – 1 காணி

• 640ஏக்கர்   – 1 சதுர மைல்

• 2.5ஏக்கர்    – 1 லட்சம் சதுர லிங்ஸ்

• 6.17ஏக்கர்  – 1 வேலி

• 1ஏக்கர்       – 3 மா

• 1ஏக்கர்       – 40.5ஏர்ஸ்

• 1ஏக்கர்       – 4840 சதுர கெஜம்

• 640 ஏக்கர்  – 1 சதுர மைல்

• 8.64ஏக்கர்  – 1வள்ளம்

• 2ஏக்கர் 47சென்ட் -- 1 ஹெக்டேர்

கெஜம்

• 1கெஜம்    – 3அடி

• 22கெஜம்  – 1 செயின்

• 22கெஜம்  – 66 அடி

• 1.093613 கெஜம்  – 1மீட்டர்

ஏர்ஸ்

• 10 ஏர்ஸ்  – 24.71 சென்ட்

• 1ஏர்ஸ்     – 1076 சதுர அடி

• 1ஏர்ஸ்     – 2. 47 சென்ட்

• 1ஏர்ஸ்     – 100 ச.மீ

• 100ஏர்ஸ் – 1ஹெக்டேர்

• 0.4047 ஏர்ஸ் – 1 சென்ட்

ஹெக்டேர்

• 1ஹெக்டேர் – 2 ஏக்கர் 47 சென்ட்

• 1ஹெக்டேர் – 10,000 ச.மீ

• 1ஹெக்டேர் – 100 ஏர்ஸ்

• 0.004047 ஹெக்டேர் – 1சென்ட்

• 1ஹெக்டேர் – 247 சென்ட்

• 1ஹெக்டேர் – 107637.8 சதுர அடிகள்

• 0.405 ஹெக்டேர் – 1ஏக்கர்

சென்ட்

• 1சென்ட்      – 435.6 சதுரஅடிகள்

• 1சென்ட்      – 40.46 சதுர மீட்டர்

• 1சென்ட்      – 48.4 சதுர குழிகள்

• 100 சென்ட் – 4840 சதுர குழிகள்

• 1 சென்ட்     – 0.405 ஏர்ஸ்

• 1சென்ட்      – 40. 46 சதுர மீட்டர்

• 2. 47சென்ட்– 1ஏர்ஸ்

• 1 சென்ட்     – 1000 சதுர லிங்ஸ்

• 5.5 சென்ட்  – 1கிரவுன்ட்

• 1.5 சென்ட்  – டிசிமல்

• 1சென்ட்      – 0.004047 ஹெக்டேர்

• 10 சென்ட்   – 0.04047 ஹெக்டேர்

• 0.02471சென்ட் – 1 சதுர மீட்டர்

• 0.02471சென்ட் – 0.01 ஏர்ஸ்

• 5.5 சென்ட்        – 2400 சதுர அடிகள்

• 5.5 சென்ட்        – 1 மனை

• 33.06சென்ட்     – 1 மா

• 6.61 சென்ட்      – 1 வேலி

• 0.7 சென்ட்        – 1 குழி – 300 சதுர அடி ( மதுரை)

• 0.7. சென்ட்       – 300 சதுர அடிகள் ( மதுரை )

சென்ட்

• 11.0 சென்ட்   – 4800 சதுர அடிகள்

• 11.0 சென்ட்   – 2மனை

• 56 சென்ட்      – 1குருக்கம்

• 56 சென்ட்      – 24,400 சதுர அடிகள்

• 2. 47 சென்ட்  – 1076 சதுர அடிகள்

• 4.7 சென்ட்     – 1வீசம்

கிரவுண்ட்

• 1கிரவுண்ட் – 222.96 சதுர மீட்டர்

• 1கிரவுண்ட் – 2400 சதுர அடிகள்

• 1கிரவுண்ட் – 5.5 சென்ட்

மீட்டர்

• 1 மீட்டர்           – 3.281 அடிகள்

• 1610 மீட்டர்     – 1 மைல்

• 1000 மீட்டர்     – 1கி.மீ

• 1000 மீட்டர்     – ௦.62 மைல்

• 0.9144 மீட்டர் – 1 கெஜம்

• 1 மீட்டர்          – 39.39 இஞ்ச்

• 201.16 மீ          – 8 பர்லாங்கு

• 1 மீட்டர்          – 1.093613 கெஜம்

• 0.3048              – 1அடி

• 10 மீட்டர்        – 32. 8084 அடிகள்

அடி ,சதுர அடிகள்

• 435.6 சதுர அடிகள் 1சென்ட்

• 2400 சதுர அடிகள் 1கிரவுண்ட்

• 57,600 சதுர அடிகள் 1காணி

• 3.28 அடி 1மீட்டர்

• 1அடி 12 இன்ச்

• 1அடி 30. 48 செ. மீ

• 5280 அடி 1 மைல்

• 3280 அடி 1கி. மீ

• 1076 சதுர அடிகள் 1 ஏர்ஸ்

• 10.76391 சதுர அடிகள் 1சதுர மீட்டர்

• 1சதுர அடி 0.0929 சதுர மீட்டர்

• 2400 சதுர அடிகள் 1 மனை

• 1 சதுர அடிகள் 144 சதுர அங்குலம்

• 43,560 சதுர அடிகள் 1 ஏக்கர்

• 1 சதுர அடி 144 சதுர அங்குலம்

• 1089 சதுர அடிகள் 33 அடி

• 107637. 8 சதுர அடிகள் 1 ஹெக்டேர்

• 33 அடி 1 குந்தா

• 660 அடி 1 பர்லாங்கு

• 660 அடி 22௦ கெஜம்

• 66 அடி 1 செயின்

• 66 அடி 100 லிங்க்

• 0.66 அடி 1 லிங்க்

• 0.66 அடி 7.92 அங்குலம்

• 3 அடி 1 கெஜம்

• 1076 சதுர அடிகள் 2. 47 சென்ட்

• 66 அடி 22 கெஜம்

• 3.28 அடி 1.093613 கெஜம்

• 1 அடி 0.3048 மீட்டர்

• 3.28084 அடி 1 மீட்டர்

• 32. 8084 10 மீட்டர்

• 1 சதுர அடி 0.09290 சதுர மீட்டர்

• 10 சதுர அடிகள் 0.9290 சதுர மீட்டர்

• 100 சதுர அடிகள் 9.290 சதுர மீட்டர்

• 200 சதுர அடிகள் 18.580 சதுர மீட்டர்

• 500 சதுர அடிகள் 46. 45 சதுர மீட்டர்

• 107.6939 சதுர அடிகள் 10 ச. மீ

• 215.278 20சதுர மீட்டர்

• 538.195 சதுர அடிகள் 100 சதுர மீட்டர்

• 4,356 சதுர அடிகள் 10 சென்ட்

• 4800 சதுர அடிகள் 1 மிந்திரி

• 24, 400 சதுர அடிகள் 1குறுக்கும்

• 144 சதுர அடிகள் 1குழி

Related

நில அளவுகள் அறிவோம் 1459596157739129121

Post a Comment

Find Here

Date & Time

No. of Posts

Follow Pettagum on Twitter

Follow pettagum on Twitter

Counter From Jan 15 2011

Try this

Total Pageviews

Advertisement


Contributors

Popular Posts

Blog Archive

Followers

Cloud Labels

30 நாள் 30 வகை சிறுதானிய உணவுகள் 30 நாள் 30 வகை சமையல் E-BOOKS GOVERNMENT LINKS Greetings WWW-Service Links அக்கு பிரஷர் சிகிச்சை முறைகள். அடை வகைகள். அமுத மொழிகள் அழகு குறிப்புகள். ஆசனம் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் ஆரோக்கியம் காக்கும். ஆயுர்வேத மருத்துவம் ஆறு சுவையும்... அஞ்சறைப் பெட்டியும்... இஃப்தார் நோன்பு ஸ்பெஷல் இந்த நாள் இனிய நாள் இந்தியா நமது தேசம்! தேசத்தின் நேசம் காப்போம்!! இய‌ற்கை மருந்துகளின் ஆயுள்காலம் இய‌ற்கை வைத்தியம் இன்ஷூரன்ஸ் இஸ்லாமிய உணவுகள். ஈஸியா பேசலாம் இங்கிலிஷ்! உங்களுக்கு உதவும் சட்டங்கள் உடலுக்கு வலிவு தரும் சூப்கள் உடற்பயிற்சி உணவே மருந்து உபயோகமான தகவல்கள் ஊறுகாய்கள் ஃபண்ட் முதலீடுகள் கணிணிக்குறிப்புக்கள் கல்வி வழிக்காட்டி கவிதைத்துளிகள் கன்சல்ட்டிங் ரூம் காய்கறிகளின் மருத்துவ குணங்கள் கால்நடை வளர்ப்பு கால்நடைகளுக்கான இயற்கை மருத்துவம் காளான் வளர்ப்பு குழந்தைகள் நலம்! குழம்பு வகைகள் குளிர் பானங்கள் கை மருந்துகள் சட்னிகள் சமையல் அரிச்சுவடி சமையல் குறிப்புகள் சமையல் குறிப்புகள்-அசைவம்! சமையல் குறிப்புகள்-சைவம்! சமையல் சந்தேகங்கள்-கேள்வி-பதில் சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்தும் உணவுகள் சித்த மருத்துவம் சிந்தனை துளிகள். சிந்தனை துளிகள். இந்த நாள் இனிய நாள் சிறுதானிய உணவுகள் சுற்றுலா சூரணம் சேமிப்பின் சிறப்பு டெங்குக் காய்ச்சல். தமிழகத்தின் சுற்றுலா தளங்கள் தமிழால் இணைவோம் தமிழ்ப் பழமொழிகளும் சொலவடைகளும் தாய் சேய் நலம்! துவையல்கள் நாட்டு மருந்துகளின் பெயர்கள் நாட்டு வைத்தியம் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள். நில அளவுகள் அறிவோம் நீங்களும் பிசினஸ்மேன் ஆகலாம் நீதி நூல்கள் பச்சடிகள் பலவிதம் பதிவுத்துறை சட்டங்கள் பரீட்சை சுலபமாக பழங்களின் பயன்கள் பாட்டி வைத்தியம் பிசிஓஎஸ் பிரச்னை குணமாகும் பிசினஸ் ஸ்பெஷல் புகைப்படங்கள் பூக்களின் மருத்துவக் குணங்கள் பெட்டகம் சிந்தனை பெண்களுக்கான நோய்களும் இயற்கை மருத்துவமும் பேலியோ டயட் பொடி வகைகள் மசாலா பால் மண்ணில்லாமல் பசுந்தீவனம் வளர்ப்பு மரம் வளர்ப்போம் மருத்துவ டிப்ஸ் மருத்துவ டிப்ஸ் வீடியோ பதிவுகள் மருத்துவக் குணம் நிரம்பிய உணவுகள் மன நலம்! முகவரிகள். மூலிகை சமையல் மூலிகைகள் கீரைகள் மைக்ரோ கீரைகள் ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ் வங்கியில் பல வகை கடன்கள் வடாம் வகைகள் வத்தல் வகைகள் வரலாற்றில் ஒரு ஏடு வருமான வரி விவசாயக்குறிப்புக்கள் விஷப்பூச்சிகள் கடிக்கு இயற்கை வைத்தியம் வீடியோ பதிவுகள் வீட்டிலிருந்தே சம்பாதிக்க வீட்டுக்குறிப்புக்கள் வேலை வாய்ப்புகள் ஜூஸ் வகைகள் ஷாப்பிங் போகலாமா..? ஹெல்த் ஸ்பெஷல் ஹோமியோபதி மருத்துவம்
item